• en
  • fi
  • sv

Päämäärät

Vastuulliset päämäärät

Huomioimme ympäristön kaikessa toiminnassamme.

Toimimme yhteistyössä henkilöstön, sidosryhmien, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa ympäristön hyväksi. Johto on sitoutunut toimimaan ympäristöpolitiikan tavoitteiden ja ympäristöohjelman mukaan ja kantaa vastuun siitä, että ympäristöasiat otetaan huomioon kaikessa yrityksen toiminnassa. Ympäristöasiat ovat kiinteä osa säännöllistä palaverikäytäntöä henkilöstön, sidosryhmien, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa.

Hankinnat, tuoteturvallisuus ja -suunnittelu

Hankintakriteeristössä varmistamme kokonaisvastuulliseen tuotantoketjun. Laadimme hankintakriteeristön ohjaamaan ympäristövaikutusten huomiointia hankintapäätöksissä. Noudatamme omavalvontasuunnitelmaa, hankintaohjetta sekä tarkkaa reseptiikkaa, joilla varmistetaan tuotteidemme jäljitettävyys, tasalaatuisuus, pakkauskoot ja -materiaalit sekä yhdenmukaiset toimintatavat.

Juveneksen ravintoloissa käytetään vain vastuullisia kalatuotteita (mm. MSC-sertifioitu), jotka ovat WWF:n liikennevaloluokittelun vihreällä merkittyjen lajien listalla. Tarjoamme asiakkaillemme päivittäin kaikissa ravintoloissamme mahdollisuuden myös ravitsemuksellisesti täysipainoiseen kasvisateriaan. Juvenes edistää myös mm. Reilun kaupan tuotteiden käyttöä.

Kiinnitämme erityistä huomiota tila-, kone- ja laitesuunnittelussa sekä niiden hankinnoissa energiatehokkuuteen sekä elinkaariajatteluun. Laitehankintojen yhteydessä ravintoloiden astiahuoltoon ja teknologiaan on valittu ekologisia sekä vettä, energiaa sekä pesuainetta säästäviä vaihtoehtoja. Astianpesukoneiden pesuaineet ovat myös ympäristöystävällisiä. Mittausta ja seurantaa verrataan edellisiin vuosiin ja toimenpiteisiin sekä koneita ja laitteita ennakkohuolletaan.

Energian ja vedenkulutuksen vähentäminen

Toimimme energiatehokkaasti ja minimoimme vedenkulutuksen toiminnassamme. Kehitämme ruoanvalmistuksen ja astiahuollon prosesseja energian säästämiseksi ja veden kulutuksen vähentämiseksi. Minimointi huomioidaan aina resepteistä yksittäisiin tehtäväkuvauksiin asti vuorokorteissa. Etsimme mittareita todentamaan muutokset ja seurannan apuvälineiksi. Toimistotiloissa ylitämme yleiset WWF:n Green Office määräykset ja valitsemme toimistotiloiksi mahdollisimman ympäristöystävälliset kiinteistöt (LEED Gold-tason kiinteistö).

Jätemäärän vähentäminen ja kierrätyksen lisääminen

Raaka-ainetoimituksissa huomioimme pakkausmateriaalien vähentämisen sekä suosimme kierrätettäviä pakkausmateriaaleja. Luomme jokaiselle kohteelle jätehuoltosuunnitelman tuotanto- ja asiakasjätteen pienentämiseksi sekä jätteiden lajittelun tehostamiseksi. Ohjaamme asiakkaitamme eri menetelmin vähentämään aterioinnin jätemäärää. Pyrimme minimoimaan kertakäyttöastioiden käytön. Pyrimme kaikessa toiminnassamme myös sähköiseen asiointiin vähentääksemme paperijätteen syntymistä. Syntyneessä jätteessä pyrimme joko täyteen kierrätettävyyteen tai hyödynnettävyyteen energiajätteenä.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ympäristötavoitteiden mukaiseksi

Panostamme henkilökunnan koulutukseen ja kannustamme aloitteellisuuteen ja aktiivisuuteen ympäristöasioissa. Omavalvontakoulutuksemme ja perehdytyksemme käsittävät myös ympäristöasiat. Palkitsemme hyvistä teoista ja aloitteista ympäristön hyväksi. Ympäristötoiminnan tuloksellisuudesta, kehityssuunnitelmista sekä tavoitteista tiedotetaan säännöllisesti henkilökuntaa ja sidosryhmiä.

Ruoan ympäristö- ja ilmastovaikutusten sekä kokonaisvastuullisuuden huomioiminen

Tarjoamme kaikissa ravintoloissamme päivittäin kasvisruokaa ja käytämme vastuullisia kalatuotteita pienentääksemme käyttämiemme raaka-aineiden aiheuttamia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Käytämme kotimaisia tuotteita aina, kun se on taloudellisesti mahdollista ja tuotantoprosessien kannalta järkevää. Kaikissa valinnoissamme arvioimme kokonaisvastuullisuuden, jossa huomioimme tuotannon, kuljetukset ja yhteiskunnalliset tekijät.
Yksi Juveneksen ympäristöpäämääristä on jätteeksi päätyvän materiaalin vähentäminen.

Tämä ympäristöpäämäärän tavoitteista lajittelumahdollisuuksien lisääminen on toteutunut parhaiten. Toimipisteestä riippuen ravintoloissa lajitellaan sekajäte, biojäte, paperi, pahvi, keräyskartonki, energiajae, pienmetalli, toimistopaperi ja lasi sekä kerätään asianmukaisesti muovi- ja ongelmajätteet, joista mm. rasvakeittimien jäteöljy hyödynnetään biopolttoaineeksi. Biojätteen määrän vähentämiseksi ruuanvalmistusprosessissa tapahtuvaa hävikkiä pyritään ennaltaehkäisemään säännöllisellä hävikin seurannalla ja ruoanvalmistuksen vaiheistamisella.

Juhlapalvelussa huomiota on kiinnitetty tilaustarjoilujen pakkausjätteen vähentämiseen käyttämällä muovisia, uudelleenkäytettäviä kuljetuslaatikoita. Tarjoilutilaisuuksissa käytetään pääsääntöisesti posliini-, lasi- tai metalliastiastoja sekä kangasliinoja. Tapahtumissa käytettävät kertakäyttöastiat ovat pääsääntöisesti biohajoavia. Omien ravintolatilojen ulkopuolella järjestettävissä tilaisuuksissa on panostettu erityisesti lajitteluun. Toimistossa minimoimme paperin käyttöä mm. skannerit ja skannaus ylimääräisten kopioiden välttämiseksi.

Säännöllinen seuranta ja tiedottaminen

Jäteseuranta toteutetaan kahdesti vuodessa. Jätehuollon onnistumisessa tärkeä rooli on myös kiinteistön omistajalla. Tavoitteiden saavuttamiseksi Juveneksen toimesta on lisätty yhteistyötä kiinteistönomistajien kanssa.
Asiakkaille tiedotetaan ympäristöasioista internetin kautta, sosiaalisen median kanavissa, erilaisilla kampanjoilla ja teemapäivillä sekä kohdekohtaisilla ilmoitustauluilla. Lisäksi jokaisessa kohteessa kerrotaan kohdekohtaisista toimenpiteistä ympäristön hyväksi sekä jätemäärien kehittymisestä.

Asiakkaalla tärkeä rooli

Asiakkaan rooli lajittelussa on tärkeä ja vaatii asiakkaalta tarkkuutta lajittelutilanteessa. Itseottoon perustuvissa lounaskonsepteissa on lisätty ympäristötiedottamista lajittelun tehostamiseksi sekä biojätteen määrän vähentämiseksi. Astianpalautuksen jätepisteiden lajitteluohjeet ovat selkeästi ja ymmärrettävästi esillä jokaisessa toimipisteessä ja jäteastioiden sijoittelu on yhdenmukaista. Tavoitteena on ympäristötietoisuuden lisääminen ja ympäristöystävällisten tekojen aikaansaaminen.