• en
  • fi
  • sv

Henkilöstöpolitiikka

Periaatteet ja tavoite

Henkilöstöpolitiikalla tarkoitetaan niitä periaatteita, joiden pohjalta henkilöstöstrategiaa toteutetaan Juvenes Oy:ssä. Periaatteita ohjaavat vahvasti omat arvomme: laatua, osaamista ja vastuullisuutta. Tavoitteemme on olla asiakkaan Luottokumppani.

Johtaminen

Johtaminen on vastuullista ja Juveneksen arvojen mukaista. Esihenkilöt ovat avainasemassa henkilöstöpolitiikan toteuttamisessa ja henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Esihenkilöt varmistavat osaltaan yhtiön strategian jalkautumisen ja että työntekijät tietävät heidän työhönsä liittyvät tavoitteet, odotukset ja tehtävät. Esimiestaitoja arvioidaan mm. vuosittaisen henkilöstötyytyväisyystutkimuksen kautta. Henkilöstöasioita hoidettaessa noudatetaan lainsäädäntöä, työehtosopimuksia, työsuojelumääräyksiä ja muita velvoitteita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Henkilöstöasioiden johtamisessa ja kehittämisessä kuunnellaan henkilöstöä.

Kannamme vastuun henkilöstöstä

Juvenes huolehtii henkilöstön työhyvinvoinnista tarjoamalla työkykyä ylläpitäviä ja kehittäviä palveluja sekä etuja. Juveneksen esihenkilöt vastaavat henkilöstöpolitiikan noudattamisesta sekä henkilöstöresursseista Juvenes Way:n johtamisjärjestelmän ja kulttuurin mukaisesti.

Rekrytointi ja urapolku

Rekrytoinnissa on etusijalla sisäinen haku yhtiömme urasuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on palkata tehtävään parhaaksi soveltuva henkilö tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa noudattaen.

Osaaminen ja kehittyminen

Juvenes järjestää sisäistä-, ulkoista- ja kumppanien järjestämää koulutusta osaamisen kehittämiseksi. Tavoitteena on saada sitoutuneita ja motivoituneita työntekijöitä. Tärkeä päämäärä on, että työskentely Juveneksessa koetaan arvokkaaksi työntekijän ammatillisen osaamisen kehittymisen kautta. Kehittymisen osana on työkierto, jonka tavoitteena on osaava ja monitaitoinen henkilöstö.

Henkilöstön palkitseminen ja kannustaminen

Palkitsemisen tavoitteena on kannustaa hyviin työsuorituksiin ja motivoida henkilöstöä pitkäjänteiseen työhön tavoitteiden päämäärien saavuttamiseksi.

Palkkaus määräytyy tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella. Henkilökohtaista suoriutumisista arvioitaessa otetaan huomioon tuloksellisuus, ammattitaito, monitaitoisuus, kehityshaluisuus, aloitteellisuus ja yhteistyökyky.
Juvenes Oy:ssä on koko henkilöstön kattava tulospalkkausjärjestelmä, jonka ehdot yhtiön hallitus hyväksyy vuosittain.

Työhyvinvointi

Henkilöstöpolitiikkaan kuuluu olennaisesti työkykyä ylläpitävä toiminta, joka on monipuolista toimintaa jokaisen yksilön työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi ja parantamiseksi työuran kaikissa vaiheissa. Juveneksessa työilmapiiri perustuu kannustavaan ja avoimeen vuorovaikutukseen. Koko henkilöstö on vastuussa hyvän työyhteisön ja työilmapiirin ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Juvenes on työyhteisö, jossa työntekijät kohtelevat toisiaan tasavertaisesti ja tasapuolisesti.

Avoin viestintä

Liiketoimintaa ja henkilöstöä koskevista asioista kerrotaan tarkoituksenmukaisesti, rehellisesti ja oikea-aikaisesti.

Työssä tarpeellisen tiedon välittäminen on jokaisen vastuulla ja henkilöstöä kannustetaan avoimeen, keskustelevaan sekä kaikkia arvostavaan vuoropuheluun.

Juvenes Oy on valittu Pirkanmaan
Vuoden työnantajaksi 2019!